Projektbeskrivning
Fem Byar

FEM BYAR – Semesterorter i en vacker och levande landsbygd

De fem byarna har via egna byföreningar arbetat var för sig med olika typer av projekt och aktiviteter för att orterna skall utvecklas. För att få en styrka och nya idéer för vidare utveckling har en önskan om ett ökat samarbete, med liknande orter med hög attraktionskraft för besöksnäring, växt fram. De fem byarna har goda förutsättningar att profilera sig på en allt hårdare marknad och därför har dessa beslutat om att arbeta i ett gemensamt projekt:

"Semesterorter i en vacker och levande landsbygd".

Projektet skall i sin helhet leda till att orterna utvecklas men bevarar sin kultur och särart. Dessutom skall ortsborna få möjlighet att bo kvar och sära sin framtid men även nyinflyttning bör bli ett resultat av satsningarna. Framför allt bör den ökade aktiviteten på orten samt tillgången på arbeten var a attraktiv för de unga i trakten.

Projektet satsar på en ny typ av besöksnäring där platsens egna traditioner och egenskaper styr utbudet av aktiviteter, boende, produktion och transporter.

Först skall det som redan är befintligt användas till företagsutveckling ex bostäder, aktiviteter butiker, matställen, lokaler, service, föreningar och näringsliv.

Sedan skall en försiktig uppbyggnad ske av olika boendeformer, aktiviteter, produktionsföretag m m. Det breddade utbudet av arbetsmöjligheter inom servicenäringen kommer att ge kvinnorna, som ofta haft svårt med arbetstillfällen i inlandet, större möjlighet till sysselsättning. En annan effekt av det ökade aktiviteterna i byarna är att ungdomarna gärna önskar bo kvar i byarna.

Inga stora satsningar som förstör ortens struktur och karaktär är lämpliga i denna typ av semesterort. Istället skall det satsa på många olika aktiviteter och företag där bygdens befolkning är inblandade.

Utvecklingen av byarna skall så nära det går ske på ekologisk bas.

Med begreppet besöksnäringen ingår den traditionella turisten men också besökare från närområdet, som gör sina inköp eller åker på utflykt.

Produkter som utvecklas kommer också att marknadsföras och säljas på annat håll.

PROJEKTMÅL

  • Att stoppa den negativa befolkningsutvecklingen i de fem byarna
  • Att antalet företag på orterna ökar
  • Att den bygdeanpassade besöksnäringen ökar
  • Att skapa ett nära samarbete mellan fem byar

SWEDISH ADVENTUREWebmaster@itadventure.se
Copyright © Fem Byar

Design & Produktion IT @dventure Mikael Eklund