Säkerhetsföreskrifter

Uppdaterad 19960414

Innehåll:

<--Tillbaka

 

1 Tillämpning
2 Definitioner
3 Forsgradering
4 UFF´s konstruktion och utrustning
5 Passagerarnas utrustning
6 Forsrännarens utrustning
7 Turregler
8 Åldersgränser för passagerare
9 Behörigheter
10 Säkerhetschefens åligganden
11 Forsrännarens åligganden
12 Säkerhetsplan
13 Räddningsplan
14 Rapportering
15 Utredning av allvarliga olyckor


1 Tillämpning


1.1 Dessa säkerhetsföreskrifter skall tillämpas vid forsränning.

1.2 Dessa säkerhetsföreskrifter utgör den gemensamma lägsta godtagbara standard för alla företag anslutna till FoRS.

1.3 Dessa säkerhetsföreskrifter får inte till någon del utgöra hinder för ytterligare åtgärder som höjer passagerarnas och forsrännarens säkerhet.


2 Definitioner


2.1 Med UFF avses Uppblåsbar Farkost för Forsfärd.

2.2 Med FoRS avses Forsföretagens Riksorganisation i Sverige.

2.3 Med säkerhetschef avses den person som ansvarar för säkerheten inom ett forsrännarföretag och som har godkänts av FoRS för detta.

2.4 Med forsrännare avses den person som dels genomgått av FoRS godkänd grundutbildning och dels godkänts av säkerhetschefen vid det aktuella företaget.

2.5 Med passagerare avses den person som medföljer på forsfärd och som inte är forsrännare eller säkerhetschef.

2.6 Utgår 19960204

2.7 Med rekognoceringstur avses tur utan passagerare på sträcka där färd inte skett tidigare eller tur där färd inte skett tidigare på det aktuella vattenståndet eller tur där färd inte skett tidigare på det aktuella spåret.

2.8 Med "bör" avses "skall" med den skillnaden att man får göra avvikelser endast om man har godtagbara skäl för detta.


3 Forsgradering


3.1 Riktlinjer för forsgradering.

Vid forsgradering skall hänsyn tas till olika vattenstånd och båtstorlek. Graderingen skall utföras med utgångspunkt från svårighetsgrad i följande avseenden:

a) krav på manövrering
b) fall
c) valsar och hål
d) vågor
e) passager och övriga svårigheter
f) risker för simmare

Graderingen görs utifrån en helhetsbedömning av dessa faktorer. Något eller några av dessa kan räcka för att forsen skall graderas som svårare.

3.2 Lätt fors (Klass 1)

a) lätt manövrering
b) inga fall
c) inga valsar eller hål
d) små vågor
e) inga passager eller övriga svårigheter
f) liten risk för simmare

3.3 Medelsvår fors (Klass 2-4)

a) måttliga till svåra manövrar
b) måttliga fall ev trappor, liten (2) till stor risk (4) att person faller ur UFF
c) liten (2) till måttlig risk (4) att UFF fastnar i vals
d) vågor med liten (2) till stor risk (4) att personer faller ur UFF
e) passager och andra svårigheter kan förekomma
f) risk för skador på den som simmar. Kan vara svårt att komma iland.

3.4 Svår fors (Klass 5)

a) mycket svår manövrering, snabba sidförflyttningar nödvändiga, krav på besättningen
b) trappor och fall, risk för kantring
c) risk för kantring och vattenfyllning
d) risk för kantring
e) små marginaler, risk för kantring
f) stor risk för skada vid simning. Svårt att ta upp personer som fallit ur.
Mycket svårt att komma iland.

3.5 Ofarbar fors (Klass 6)

Oacceptabel risk vid något som avses under a) - f).


4 UFF´s konstruktion och utrustning


4.1 UFF skall vara byggd enligt erkända normer för forsränning.

4.2 UFF skall vid svår forsfärd i fören vara försedd med en minst åtta meter lång lina. Från och med 1997 gäller detta även vid medelsvår forsfärd. Linan skall tåla minst 2 200 kg belastning.
Vid svår forsfärd skall farkosten även vara försedd med sådan lina akterut.

4.3 UFF skall vara försedd med utvändiga grepplinor längs sidorna. Dessa linor skall vara så hårt spända att man inte kan fastna i dem vid en vältning.

4.4 UFF får inte vara försedd med invändiga linor som forsrännare eller passagerare kan fastna i om båten välter. Invändig grepplina får spännas i farkostens längdriktning.

4.5 Varje UFF skall vara utrustad med minst en kastlina. Kastlinan skall vara ca 20 meter lång och vara avsedd att användas för kommersiell forsränning.

4.6 Linor och rep bör vara grova och greppvänliga.

4.7 UFF som inte är självlänsande bör vara utrustade med minst två tioliters hinkar. Hinkarna bör vara fastgjorda.

4.8 Vid svår forsfärd bör s k footstraps användas.

4.9 Vid kontinuerlig svår fors där vattenfylld UFF medför stora risker bör endast självlänsande UFF användas.

4.10 Eventuell roddarställning bör kläs med stötdämpande material.

4.11 UFF skall vara försedd med minst två extra paddlar vid svår och medelsvår forsfärd och annars minst en extra paddel. Används åror skall farkosten vara försedd med minst en extra åra dessutom.

4.12 Vid färd som inte kan säkras från näraliggande väg skall pump och reparationsset medföras.

4.13 Varje grupp av UFF skall vara försedd med ett "första hjälpen"-set. För var fjärde UFF skall ytterligare ett set medföras.

4.14 Vid svår forsfärd skall medföras ett minst 50 meter långt rep per grupp. Repet och fästet skall tåla minst 2 500 kg och det skall vara statiskt.

4.15 Vid svår forsfärd skall minst en talja med brottstyrka på cirka 2 200 kg samt två prusikslingor med brottstyrka på 1 300 kg medfölja per grupp.

4.16 Kommunikationsmöjlighet skall vara anordnad vid varje forsfärd.

4.17 Extra räddningsväst bör medföras vid längre turer.

4.18 UFF skall även vara utrustad i enlighet med den av företaget uppgjorda säkerhetsplanen.


5 Passagerarnas utrustning


5.1 Samtliga passagerare skall vid forsfärd bära flytväst.

5.2 Flytvästens bärkraft ska för varje vuxen(ca 85 kg) minst vara elva kg och i övrigt relaterat till kroppsvikt. Flytvästen skall vara försedd med låsanordningar som tål hög belastning nog att lyfta personen upp ur vattnet och vara väl sittande samt ge bra skydd för rygg .

5.3 Vid medelsvår (3-4) och svår forsfärd bör (från och med år 1997: skall) samtliga passagerare bära hjälm.

5.4 Vid lätt och medelsvår (2) forsfärd bör hjälm kunna erbjudas gästerna.

5.5 Hjälmen bör ha en konstruktion som skyddar nacke, panna och öron. Den bör vara byggd av hårt skal med hål som buntats med stötskyddande material. Hjälmen bör vara försedd med säkerhetsspänne och den bör ha en färg som syns bra i forsen.

5.6 När risk för nedkylning föreligger skall samtliga passagerare bära våtdräkt eller motsvarande. Risk för nerkylning föreligger när förhållandet mellan vattentemperatur och tiden i till upptagning är oacceptabel.Vid svår forsfärd skall samtliga passagerare alltid bära våtdräkt eller motsvarande. Våtdräktens tjocklek bör inte understiga tre mm. Våtdräkten bör ha bra passform, täcka hela bålen och vara försedd med långa ben.

5.7 Vid svår forsfärd skall samtliga passagerare bära träningsskor eller våtskor.


6 Forsrännarens utrustning


6.1 Forsrännaren skall bära flytväst avsedd för forsränning.

6.2 Forsrännaren skall ha i sak samma utrustning som passagerare dock med avvikande färg på hjälmen.

6.3 Forsrännaren skall vara utrustad med visselpipa och kniv.

6.4 Forsrännaren bör vara utrustad med två karbiner som vardera klarar en belastning av 2 300 kg samt en s k fliplina ca två meter lång.

6.5 Forsrännaren bör vara utrustad med sju-tio meter lång kastlina som fästats på dennes flytväst.


7 Turregler


7.1 Vid varje tur ska luft- och vattentemperatur jämte vattenstånd avläsas och noteras.Aktuella fakta om väder skall inhämtas.

7.2 Namnlista skall upprättas över samtliga passagerare och finnas hos organisatören på land.

7.3 Tillverkarens rekommendation vad avser maximal lastkapacitet får inte överskridas.
Tillverkarens rekommendation vad avser högsta antal personer ombord kan i undantagsfall överskridas om den sammanlagda vikten av det högsta antalet personer (många barn) i avsevärd grad skulle understiga den rekommenderade maxlasten. Förutsättning härför är dock att varje person skall ha tillfredsställande utrymme och god tillgång till grepplina eller motsvarande.

7.4 Forsrännaren skall orientera sig om passagerarnas antal, ålder, simkunnighet, nykterhet och allmäntillstånd (okulärt). Vid svår forsfärd skall även kontroll ske av passagerarnas tidigare forsvana.

7.5 Passagerarna skall ges en fullständig säkerhetsgenomgång som anpassats till turens svårighetsgrad.

7.6 Säkerhetsgenomgången skall i vart fall innehålla följande moment:

a) Presentation av forsrännarna och den sträcka som skall forsrännas. Upplysning om alkoholförbud under färden om detta är påkallat.

b) Passagerarnas personliga utrustning skall genomgås och kontroll skall ske av hur utrustningen anbringats.

c) Passagerarna skall erhålla information om UFF´s konstruktion, utrustning och hur den används. Särskilt viktigt är information om kastlina och grepplina.

d) De nödvändiga kommandoorden skall genomgås.

e) Passagerarna skall erhålla information om risker och tänkbara nödsituationer vid exempelvis stenkörning och vältning. Information skall även lämnas hur en passagerare skall bete sig när denne fallit överbord (ev självräddning).
I förekommande fall övas paddelteknik. Nödsituationerna skall genomgås särskilt innan forsen.

7.7 Vid långturer där kontakt med räddningstjänst saknas eller svårligen kan nå fram bör minst två UFF framföras tillsammans.

7.8 Vid svår forsfärd skall minst två UFF framföras tillsammans. Om tillfredsställande extra säkerhetsåtgärd vidtages, får UFF framföras ensam.

7.9 UFF av typen Colorado-flotte får framföras ensamma om minst två forsrännare deltar i turen.

7.10 Svåra passager skall alltid landrekognoceras innan färd sker.

7.11 Antalet forsrännare i varje UFF skall anpassas till passagerarnas behov och forsens svårighetsgrad.

7.12 När flera forsrännare deltar i samma UFF skall en vara utsedd att vara befälhavare.

7.13 Samtliga forsrännare som deltar i samma UFF eller i en grupp av UFF skall vara överens om att, och hur, färden skall genomföras.

7.14 Vid rekognoceringstur skall endast forsrännare och ev forsrännare under utbildning eller erfarna forspaddlare delta. Säkerhetschefen skall vara närvarande.

7.15 Vid forsfärd utan forsrännare eller vid forssimning skall antingen följebåt eller UFF finnas eller annan bevakning med beredskap att hjälpa vid nödsituation arrangeras.


8 Åldersgränser för passagerare


8.1 För att få delta vid lätt forsfärd bör man vara fem år fyllda. Högst åtta barn under tolv år per vuxen (18 år) i UFF. Vuxen skall ha fått information om handlande i nödsituation.

8.2 För att få delta vid medelsvår forsfärd (3-4) bör man vara tolv år fyllda.

8.3 För att någon skall få delta vid svår forsfärd krävs att denne fyllt 18 år.


9 Behörigheter


9.1 Den som har två års dokumenterad erfarenhet från yrkesmässig verksamhet med UFF kan av FoRS styrelse godkännas att vara säkerhetschef. Vid prövningen huruvida någon kan godkännas att vara säkerhetschef skall hänsyn tas till huruvida personen ifråga har erfarenhet av och kunskap om de forsar som det aktuella forsföretaget använder i sin verksamhet liksom erfarenheter från forsränning i andra älvar med motsvarande svårighetsgrader. Vidare skall hänsyn tas till personens visade omdöme och lämplighet.

9.2 Godkännande att vara säkerhetschef får återkallas när personen uppenbart handlat i strid med dessa säkerhetsföreskrifter eller om förutsättning för godkännande i övrigt inte längre föreligger.

9.3 Den som redovisar utförlig kursplan samt anger vilka som skall undervisa kan av FoRS godkännas att leda kurs i grundutbildning för forsrännare. Kursen är därmed godkänd av FoRS.

9.4 Följande krav ställs för att någon skall vara behörig att arbeta kommersiellt som forsrännare:

a) Personen skall vara minst 18 år. För färd i svår fors krävs att personen fyllt 21 år.

b) Personen skall ha genomgått av FoRS godkänd grundutbildning och då befunnits lämplig.

c) Personen skall vara förtrogen med de lokala förhållandena bl a om säkerhets- och räddningsplan och ha erhållit lokal praktik.

d) Personen skall vara godkänd av den aktuelle säkerhetschefen att föra UFF på aktuell sträcka.

För att föra UFF i medelsvår fors bör personen ha deltagit vid minst fem turer på aktuell sträcka som "andre förare". För kommersiell färd i svår fors bör personen ha fört UFF i minst en säsong eller 20 turer i medelsvår fors samt ha deltagit vid fem turer på aktuell sträcka som "andre förare".


10 Säkerhetschefens åligganden


10.1 Säkerhetschefen ansvarar för att företaget bedriver forsränning i enlighet med dessa säkerhetsföreskrifter. Säkerhetschefen ansvarar således för att alla anställda följer säkerhetsföreskrifterna och att utrustningen är i enlighet med de uppställda föreskrifterna.

10.2 Säkerhetschefen svarar för att räddningsplan och säkerhetsplan finns upprättade.

10.3 Säkerhetschefen ansvarar för att alla företagets forsrännare erhållit lokal information och lokal praktik. Detta gäller särskilt räddnings- och säkerhetsplanerna.


11 Forsrännarens åligganden


11.1 Forsrännaren ansvarar för att färden sker i enlighet med FoRS säkerhetsföreskrifter.

11.2 Forsrännaren skall avstå från att föra UFF om han inte anser att säkerheten är godtagbar för varje passagerare.

11.3 Forsrännaren skall avvisa olämpliga passagerare. Han skall särskilt beakta ålder, nykterhet och simkunnighet.


12 Säkerhetsplan


12.1 Säkerhetsplan skall vara upprättad.

12.2 Säkerhetsplan syftar till att förebygga och begränsa olyckor.
Säkerhetsplanen ska:
a) innehålla en beskrivande skiss över farten, uppta riskerna för fall, hål, valsar m m som är av vikt för forsrännaren att känna till,
b) innehålla forsgradering vid olika vattenstånd för de sträckorna som nyttjas,
c) ange var och hur noteringar av vattenstånd och vattentemperatur ska ske och
d) ange vid vilka temperaturer och vattenstånd som våtdräkt eller motsvarande ska användas samt
e) ange gränser för ej farbart.

12.3 Säkerhetsplanen skall var tillgänglig för och väl känd av varje forsrännare. Ett exemplar skall lämnas till ordföranden i FoRS.


13 Räddningsplan


13.1 Räddningsplan skall var upprättad.

13.2 Räddningsplanen skall underlätta för räddningspersonal att snabbt komma till undsättning. Tillgängliga kommunikationsvägar såsom radio, telefon m m skall redovisas. Planen skall beskriva tillgängliga transportvägar och dess kapacitet samt ange lämpliga tilltänkta uppsamlingsplatser.

13.3 Räddningsplan skall utformas i samverkan med berörda myndigheter såsom räddningskår och polis och med övriga säkerhetschefer i regionen.

13.4 Exemplar av räddningsplanen skall finnas hos den lokala räddningsorganisationen och vara tillgänglig för och väl känd av samtliga som deltar i verksamheten. Ett exemplar skall lämnas till ordföranden i FoRS.


14 Rapportering


14.1 Olycka där person kommit till skada och/eller allvarliga materialfel uppstått skall rapporteras till FoRS styrelse.

14.2 Rapport som avses i 14.1 skall innehålla en kort beskrivning om vad som inträffat och bör, om så är påkallat, innehålla förslag till åtgärder som kan förhindra liknande olyckor. Rapporten upprättas av säkerhetschefen vid det olycksdrabbade företaget. Rapport bör även lämnas till FoRS styrelse när pressen visat intresse för olycka eller tillbud.

14.3 Till FoRS styrelse inkommen rapport från säkerhetschef får inte lämnas ut. Rapportens innehåll eller del därav skall inte heller lämnas till pressen, till allmänheten utan tillstånd från den som upprättar den.


15 Utredning av allvarliga olyckor


15.1 Vid allvarlig olycka skall säkerhetschefen omedelbart anmäla vad som inträffat till FoRS ordförande. Nås inte ordföranden personligen omedelbart skall Sjöfartsinspektionen kontaktas på telefonnummer 08 - 666 66 00 (jourtelefon med hänvisning). Inspektionen tar då över sökandet av ordföranden, Sjöfartsverkets kontaktman och eventuellt Statens Haverikommission.

15.2 Ordföranden skall omedelbart när anmälan under 15.1 inkommit kalla samman den särskilda grupp som har att utreda allvarliga olyckor; utredningsgruppen. Därefter skall styrelsen informeras snarast.

15.3 Utredningsgruppen skall bestå av en person från Sjöfartsverket och en person utsedd av ordföranden. Lämpliga personer bör vara tillfrågade och redovisade för medlemmarna inför säsongsstarten.

15.4 Målsättningen med utredningsgruppens arbete är att utröna de erfarenheter olyckan ger för att undvika ett upprepande samt om erfarenheterna ger vid handen; ge förslag till förbättringar av säkerhetsföreskrifterna.

15.5 Det resultat som utredningsgruppen redovisat för styrelsen skall komma säkerhetscheferna till del snarast.

<--Tillbaka


Webmaster@itadventure.se
Copyright © 1998 Mikael Eklund